EET schváleno, vše co byste měli vědět

 Co je EET?

Podstatou elektronické evidence tržeb (EET) je, že se eviduje každá hotovostní platba za prodej zboží a služeb, která je základem komunikace mezi podnikateli a Finanční správou České republiky. V okamžiku uskutečnění tržby obchodník odešle datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, obchodník obdrží ze serveru Finanční správy unikátní kód, který bude uveden na účtence vydané obchodníkem zákazníkovi.

Co je evidovaná tržba?

Evidovaná platba je taková platba, která není ojedinělá, a která je uskutečněna:

·         v hotovosti

·         bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (typicky např. platební karty)

·         šekem

·         směnkou

·         v jiných formách obdobného charakteru jako výše uvedené prostředky placení (stravenky, poukazy apod.)

·         započtení kauce nebo obdobné jistoty složené některým z výše uvedených způsobů platby

Kdy bude EET spuštěna a koho se týká?

Zákon o EET byl podepsán prezidentem České republiky. Poté, co vyjde ve sbírce zákonů, bude po 7 měsících spuštěna 1. vlna. Bude-li zákon uveřejněn ve Sbírce zákonů v dubnu, bude 1. vlna spuštěna k 1. 12. 2016.

Konkrétně:

·          1. vlna: ubytovací a stravovací služby

·          2. vlna (tj. 3 měsíce po začátku evidence): maloobchod a velkoobchod

·         3. vlna (tj. 15 měsíců po začátku evidence): ostatní činnosti vyjma těch ve 4. vlna, například svobodná povolání, doprava, zemědělství

·         4. vlna (tj. 18 měsíců po začátku evidence): vybraná řemesla a výrobní činnosti.

 

Jaká výše obratu je rozhodující pro EET?

Výše obratu není v EET rozhodující.

Týká se mě EET, když nejsem plátcem DPH?

Platba DPH o zařazení do režimu zákona o evidenci tržeb nerozhoduje.

Bude EET povinné pro stánkaře?

Ano, tyto subjekty nejsou z povinnosti evidovat tržby vyňaty.

Vztahuje se na mne EET, pokud prodávám sezonně med, ovoce a květiny jako přebytek ze své zahrady?

Jde-li o občasný přivýdělek, který nemá charakter podnikání, nepodléhá tento prodej EET.

Vztahuje se EET na drobné živnostníky, kteří vystavují faktury pro převod na účet a nepoužívají platby v hotovosti?

EET se na ně nevztahuje. Předmětem evidence nejsou přímé platby z účtu na účet.

Bude EET povinné pro spolky, sportovní kluby apod., které pořádají např. několikrát do roka ples či jinou zábavu?

Z povinnosti evidovat příjmy jsou vyloučeny ty, které je možné označit jako ojedinělé, příjmy z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků nebo příjem, který nepochází z podnikatelské činnosti. Lze tedy předpokládat, že pořádání plesu či jiné zábavy (např. organizace oslav Dne dětí) u veřejně prospěšného nebo zájmového spolku nemá povahu podnikání.

Vztahuje se EET na provozovatele e-shopu?

Pokud e-shopy či jiné formy zásilkového prodeje přijímají zákonem definované formy tržeb, pak evidenci tržeb podléhají.  EET podléhá samozřejmě také i o prodej zboží doručovaného prostřednictvím kurýrní služby, pokud je hrazeno na místě v hotovosti či platební kartou, případně přes platební bránu na webu daného obchodníka.

Co mám chápat pod autentizací?

O autentizaci – registraci pokladního místa je nutné zažádat na příslušném finančním úřadě. Bude sloužit jako přístup na server Finanční správy. Zažádat budete moci  buď osobně, nebo pokud jste vlastníkem datové schránky, tak přes ni. Podle zákona je povinností požádat o autentizaci před přijetím první evidované platby. Pokud to uděláte osobně, získáte údaje ihned, pokud přes datovou schránku, pak zákon stanoví, že je získáte bez zbytečného odkladu. Předběžně se počítá se spuštěním žádostí o autentizaci asi 3 měsíce před spuštěním ostrého provozu.

Co musí obsahovat účtenka?

Poplatník je povinen podle § 20 na účtence uvádět:

·         fiskální identifikační kód,

·         své daňové identifikační číslo,

·         označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

·         označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

·         pořadové číslo účtenky,

·         datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

·         celkovou částku tržby,

·         bezpečnostní kód poplatníka,

·         údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje.

Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

Bude zákazník povinen převzít účtenku?

Je na rozhodnutí zákazníka, zda si účtenku vezme.

Co je bezpečnostní kód poplatníka?

Bezpečnostní kód poplatníka prokazuje jednoznačně vazbu mezi poplatníkem a účtenkou. Způsob jeho tvorby stanoví Ministerstvo financí ČR vyhláškou.

Co je fiskální identifikační kód?

Identifikační kód je identifikátor vytvořený systémem správce potvrzující zaevidování tržby na základě datové zprávy poplatníka.

Jaké údaje posílám na server finanční správy?

·         Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je:
daňové identifikační číslo poplatníka,

·         označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

·         označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

·         pořadové číslo účtenky,

·         datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

·         celková částka tržby,

·         bezpečnostní kód poplatníka,

·         podpisový kód poplatníka,

·         údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.


Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také:
 

·         celková částka plateb určených k následnému čerpání,

·         celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,

·         daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,

·         základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,

·         celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,

·         celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží

 

Co znamená evidence tržeb ve zjednodušeném režimu?

Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat tržby z prodeje zboží a služeb, jejichž evidování běžným způsobem by zásadně ztížilo plynulý a efektivní výkon této činnosti. Tyto tržby stanový nařízením vláda. Jde také např. o tržby z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob.

Co mám dělat, když k dispozici nemám vůbec žádné internetové připojení?

Pokud skutečně tržby nelze z dlouhodobého hlediska elektronicky evidovat, protože není možnost žádného internetového připojení, požádá podnikatel o výjimku z povinnosti evidovat tržby online. Správce daně pak může po ověření této situace udělit výjimku z online evidence tržeb. Na základě výjimky dojde k  tzv. zjednodušenému režimu tak, aby podnikateli nebylo zásadně ztěžováno podnikání.  Podnikateli však trvá povinnost účtenky vystavovat s tím, že na sever Finanční správy je může odesílat nejpozději do 5 dnů do uskutečnění evidované tržby a není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Co když mi nefunguje internet?

V případě, kdy nastane krátkodobý výpadek internetu a účtenka nepůjde odeslat online, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního fiskálního identifikačního kódu, je ale povinen na účtence uvést svůj podpisový kód. Následně pak ale je podnikatel povinen údaje o této transakci odeslat na server Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději ale do 48 hodin od uskutečnění této transakce. 

Co když vypadne spojení během transakce?

V tomto případě je podnikatel povinen zaregistrovat tržbu nejpozději do 48 hodin. Pokud jde o delší poruchu na straně serverů Finanční správy a podnikatel nemůže tak tržbu evidovat, nebude mu udělena pokuta, ani když vzhledem k tomu lhůtu 48 hodin nedodrží.

Co když udělám chybu na pokladně a potřebuji provést storno?

Provedení storna je samozřejmě možné. Informaci o něm opět odešlete na server Finanční správy stejným způsobem jako informaci o tržbě, jen to bude vykazováno jako mínusová položka.

Jak je to s možností slevy na dani ve výši 5 000 Kč?

Jednorázovou sleva na dani je ve výši 5 000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Lze ji uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé provedl evidenci tržby, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Bude účtenková loterie?

Ministerstvo financí ČR ji plánuje jako doplňkový nástroj k podpoře efektivity systému elektronických tržeb.  Její konkrétní podoba zatím není známá.

Jak vybrat dodavatele zařízení pro EET?

·         Podívejte se, jakou má historii, jak dlouho je trhu a jaké má v oboru zkušenosti, jaké nabízí reference.  Měl by být schopen vám seriózně poradit při vašem rozhodování, a to zdarma. Je potřeba mít na paměti, že EET je obchodní příležitost, a že někteří dodavatelé se soustředí právě na tuto příležitost a nikoli na zákazníka, takže následně můžete mít problém jak se záručním, tak pozáručním servisem, tak i s upgradem příslušných SW.

·         Zjistěte si, jak to má dodavatel s poskytováním záručního a pozáručního servisu. Nespoléhejte se na to, že servis nebudete potřebovat. Vyhnete se tak v budoucnosti řadě problémů. Přemýšlejte také o tom, jak je dodavatel schopen zajistit pokrytí servisu – může být sice na telefonu 24 hodin, ale to nemusí vůbec vyřešit váš problém, pokud nebude schopen v rozumném čase v dané lokalitě servis skutečně zajistit. A výpadek pokladny byť na jediný den může být velmi zásadní.

·         Zjistěte u svého dodavatele, jaká je dostupnost vámi vybraného zařízení a co je potřeba udělat, abyste ho měli včas k otestování. Nenechávejte nákup na poslední chvíli, zařízení pak nemusí být k dispozici.

·         Zvažte, zda se vám vyplatí nákup zařízení do vašeho vlastnictví bez jakýchkoliv paušálů, či v případě, že se rozhodnete pro paušál, nezaplatíte ve finále více. Ptejte se, co daný paušál obsahuje. Zvažte také opravdu dobře vzhledem k provozu ve vaší společnosti, co je pro vás opravdu vhodné, opět platí, že to nemusí to být ta nejlevnější varianta.

·         Ověřte si, že váš dodavatel na daném zařízení a s daným SW garantuje plnou funkčnost pro EET (dosud Ministerstvo financí nevydalo potřebné technické specifikace, nicméně dobrý dodavatel je schopen vám tvrzení o své připravenosti na EET vysvětlit, a to nejen hezkými frázemi).